Nevrotikeren gjør opprør
 
Ondskap  Essensen 1 Es. 2 Fundament. Virkelige psykologer? Fordømmelse Sjelelig makt Moral Slutt
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Fundament.

 Image0001
                                          Fundamentalisme
 
 Akkurat de samme fundamentalistiske holdningene finnes f.eks. i kristendommen, i islam
 og i totalitære ideologier. Det er bare de teoretiske overbygningene som er forskjellige.
 Årsaken er at den samme psykologien ligger i bunnen. Fundamentalismen er et resultat av
 at mennesker flykter fra den individuelle selvbevisstheten og forsøker å tilpasse seg som
 deler av større enheter.
 
 De enhetene mennesker flykter inn i fungerer som organismer. Hodet skal på vanlig måte
 ha all makt, mens legemet ureflektert skal underkaste seg. For at legemet skal kunne gå
 inn i denne rollen, må det depersonifiseres. Alt det er i seg selv og av natur må settes ut av
 kraft slik at makten kan flyttes over til hodet. Verktøyet i depersonifiseringen er moral/etikk-
 forestillingen. Det å følge egne, indre drivkrefter betraktes som mangle på moral og etikk, og
 det å la seg formes og styres utenfra roses som høy moral og etikk.
 
 Slike organismer har som endelig mål å bli verdensomspennende. Det er her utgangspunktet
 for konspirasjonsteoriene ligger. På seg selv kjenner en andre. Det er oss eller dem. Enten
 er du med oss, eller så er du mot oss.
 
 Når mennesker skal tilpasses som deler av slike enheter, får de en annen form for verdi.
 Egenverdien erstattes av bruksverdi. De kan ikke ha verdi i kraft av seg selv siden de ikke
 lenger skal fungere ut fra seg selv. Verdien ligger i viljen til å innordne seg etter enhetens
 behov og arbeide for den. Hvis mennesker ikke lenger tjener enhetens interesser, mister de
 derfor all verdi. Det er ingen grunn til å ha skrupler med å fryse dem ut eller eliminere dem.
 
 Slike enheter kan ikke tro at enkeltindividene har sjel. Da måtte de tilfredsstille det sjelelige 
 behovet for frihet, og resultatet ville bli at de selv gikk i oppløsning innenfra. I stedet er det
 enheten som har sjel eller ånd. Ånd kommer av å ånde, punste, luft - ingenting. Den store
 drømmen er helt å slippe bort fra selvbevissthetens besværligheter og gå opp i altet.
 
 Fordi fundamentet er det samme, blir også de praktiske kjennetegnene like.
 - Enhetene er avhengige av omfattende regelverk. Bare slik kan hodet få full kontroll over
 lemmene. Når mennesker derimot fungerer som helhetlige enkeltindivider, blir det få regler
 tilbake. Reglenes eneste funksjon er å markere kompromissene mellom motstridende
 interesser.
 - Bygningselementene i enhetene må være ensartede og rene. Alle fundamentalister bekjemper
 derfor ethvert avvik f.eks. homofili. Helhetlige enkeltindivider verdsetter tvert imot alle
 variasjoner så lenge de ikke skader noen.
 - Siden det å tilpasse mennesker som deler av større enheter er i strid med de naturlige
 drivkrefter, trues  enhetene hele tiden av indre "oppløsingstendenser". Spesielt  farlig er
  seksuallivet. Alle fundamentalister forsøker derfor å låse det fast i meget strenge regler.
 
 Hvordan kan fundamentalismen bekjempes? Enhtenes store svakhet er at de er avhengige
 av et omfattende, irrasjonelt tankebyggverk for å holde enkeltdelene sammen og for å virke
 tiltrekkende. Rasjonell og logisk tenkning er derfor det riktige verktøyet. En kan ta utgangs-
 punkt i filosofiens erkjennelse av at det bare ord som kan defineres som er virkelige begreper.
 Be så fundamentalistene om å definere de ordene de bruker.
 - Hva mener dere med "verdier"? Når mennesker skal tømmes for eget innhold slik at de kan
 formes og styres utenfra, så kan de ikke lenger ha verdi i kraft av seg selv. Hvilken verdi blir
 da tilbake annet enn bruksverdien som verktøy i andres hender?
 - Hva mener dere med "kjærlighet"? Siden alt i mennesket selv skal brytes ned, kan dere
 ikke mene den berikelsen mennesker opplever når de gjensidig tilfredsstiller hverandres
 behov for å knyttes sammen ut fra seg selv. Hva annet kan ordet "kjærlighet" da bety for
 dere enn viljen til å oppgi seg selv og la seg smeltes inn i enheten?
 - Hva mener dere med "de store mål"? Hvis mennesker har egenverdi i kraft av seg selv,
 finnes det ikke noe større mål enn å sette dem i stand til å tilfredsstille sine fysiske behov og
 sine sjelelige behov for frihet og fellesskap.  Her vil fundamentalistene begynne å flakke med
 blikket. De har ikke erkjenne at deres store mål er å vende tilbake til Edens Hage før
 selvbevisstheten skilte menneskene ut som enkeltindivider.