Nevrotikeren gjør opprør
 
Ondskap  Essensen 1 Es. 2 Fundament. Virkelige psykologer? Fordømmelse Sjelelig makt Moral Slutt
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Essensen 1

 Image0001
                                                                   Essensen
 
 
 1. Den riktige medisinen mot sjelelig makt er rasjonell og logisk tenkning.
     Når den sjelelige makten er borte, frigjøres livskreftene.
     Livskreftene vet selv hva som skal til under gjenoppbyggingen.
     Det eneste de trenger er tid.
 
 
 2. Slik mennesker kan oppdage at de kan legge seg trygt tilbake og hvile i vannet,
     slik kan de oppdage at de trygt kan hvile i de livskreftene de har i seg.
     Da slipper de i full panikk å kave og streve for å holde hodet over vannet,
     og kanskje til slutt grave seg nedover og drukne.
 
 
 3. Leger og legemiddel kan ikke lege noe som helst. De kan bare fjerne det som hindrer
     kroppen i å lege seg selv.
     Sjelslivet er en utvidelse av det fysiske liv, og fungerer derfor etter de samme grunnprinsipper.
     Det å fjerne det som hindrer sjelslivet i å lege seg selv betyr å fjerne de livsfiendtlige
     nødløsningene.
     Mennesker velger slike nødløsninger fordi de aldri har erfart at virkelige løsninger er mulige.
     Det finnes derfor to veier ut av problemene:
     Noen kan gi dem mulighet til å erfare at de kan tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte.
     De kan gjennomskue sine egne nødløsninger slik at de blir ubrukelige.
 
 
 4. To be or not to be, that's the question.
      Å ta konsekvensene av selvbevisstheten eller å flykte fra den, det er spørsmålet.
 
 
 5. Årsaken til barnets problemer er at det har oppdragere som flykter fra seg selv.
    - Barnet kan ikke oppdage hvem det er i seg selv som person gjennom oppdragere som
        flykter fra seg selv.   
    - Barnet utsettes for en konstant,hard utpressing med erstatningskrav for den store godheten
       dvs. oppdragernes selvutslettelse.
    - Erstatningskravet er at barnet skal redde dem fra dem selv. Når forventningene ikke oppfylles,  
       reagerer oppdragerne med bitterhet og hat.  
    - Siden barnet er så "utakknemlig" må oppdragerne bruke makt. Barnet må derfor bygge opp 
       en sterk selvbeskyttelse for å unngå at de siste rester av eget, indre liv skal knuses og gå
       til grunne.
     - Selvbeskyttelsen hindrer det i å gjøre de erfaringene med seg selv og med sin omgivelse
       som er nødvendige for å bygge opp en ekte selvbevissthet.
     - Oppdragernes forventninger om at barnet skulle skape seg om i deres billede forutsatte at
        det gjennom viljen hadde en slik mulighet. Det lærer seg derfor å fordømme seg selv for de
        indre ødeleggelsene som oppstår.
      - Fordi det blir fremmed for seg selv og for omgivelsen, vil det bli engstelig og redd. Det er
        vanskelig å tro på de konstruktive livskreftene i tilværelsen.
 
        
 6. Kjennetegnene på sunnhet er de samme når det gjelder sjels-livet som for alle andre livsformer.
 
    - Alle tar i bruk sin iboende egenart. De skal derfor utvikles, ikke formes.
 
    - Begrensninger i utfoldelsen skal bare skje i ytterkant. Det å trampe innenfor disse rammene
      er å trampe på den egenarten som gir dem egenverdi.
 
   -  Alle livsformer som får fungere på egne premisser blir frodige og livskraftige. De som begynner
      å "henge med bladene" trenger gartnere som kan gi dem nye livsvilkår. Livskreftene har de
      nedlagt i seg selv.
 
 
 7. Hvorfor klarer ikke mange nevrotikere å bryte ut av sin tilpasningsform selv om det ikke er noe
     i veien med deres intellekt og iboende livskrefter? Årsaken er at de sitter fast i den gordiske
     knute.
   - De har aldri erfart at de har egenverdi i kraft av seg selv som personer. Oppdragerne forsøkte
     tvert imot å bryte ned alt i dem selv og i deres natur slik at de kunne tilpasses som deler av den
     førbevisste enheten.
   - Alle må ha en form for verdi. I mangel på egenverdi må de derfor skaffe seg bruksverdi ved å
     spille på oppdragernes premisser. Det betyr at de må låse fast sitt indre liv og la seg formes og
     styres utenfra.
   - Resultatet er at de ikke oppdager at de har egenverdi i kraft av seg selv og derfor kan tilfredsstille
      sine sjelelige behov på en ekte måte.
 
 
 8. Konstruktiv makt i barneoppdragelsen vil si å sette rasjonelle rammer rundt barnets utfoldelse.
     Destruktiv makt vil si å ville forme hele barnets personlighet.
     I det første tilfellet gjør barnet ekte erfaringer med seg selv som det kan kyntte
     selvbevisstheten til.
     I det andre tilfellet må det skaffe seg en surrogatbevissthet gjennom mest mulig å skape seg
     om etter andres mønster.
 
 
 9. Bare de som ønsker sjelelig makt over andre mennesker har bruk for moral/etikk-forestillingen.
     Forestillingen er et nødvendig verktøy fordi det narrer mennesker til å tro at det å underkaste
     seg andres makt vil lønne seg for dem selv. Når viljen til lydighet roses som moral og etikk, gir
     den en form for selvfølelse og håp om senere erstatning.
 
     Når mennesker fungerer som frie og helhetlige enkeltindivider trenges det også reguleringer,
     men de er av et helt annet slag.
     I stedet for sjelelige maktmiddel vil ytre middel bli brukt. Det må lages rammer i
     kompromissene mellom motstridende interesser i form av formelle og uformelle regler.
     Mennesker som har indre frihet utvikler evnen til å identifisere seg med andre mennesker.
     Resultatet vil bli en  livsbejaende ansvarlighet. Mens moral/etikk-forestillingen fører til
     de må bekjempe egne drivkrefter, vil de tvert imot følge drivkreftene i seg selv.
 
 
 10. Døren til det nevrotiske helvete kan låses opp med en nøkkel.
        Nøkkelen heter "Ekte selvbevissthet".
 
       Nøkkelen kan vries opp fra utsiden. Da må noen oppdage en sprekk i muren av
       selvbeskyttelse og forstå  at det sitter et menneske innenfor. I et gjensidig berikende
       samspill vil den innestengte fangen oppdage seg selv som person. Da kan han forlate den
       mørke og drepende hulen og gå ut til lyset og livet.
 
       Nøkkelen kan også vries om fra innsiden. Dette går ut på å gjennomskue de sjelelige
       maktmidlene. Når andre avvepnes blir selvforsvaret overflødig.
       Men fremgangsmåten er hard, for sammen med maktmidlene forsvinner også
       nødløsningene. Det blir ikke lenger mulig å oppnå en form for selvfølelse og håp om
       senere erstatning for viljen til å leve opp til maktmenneskenes ønsker, det å bekjempe
       alt i seg selv og i sin natur og la seg formes og styres utenfra.
 
 
 11. Selvbevisstheten kan forankres inne i det enkelte mennesket. Da må det ha gjort
        erfaringer med sin egenverdi som person slik at det får et fast forandkringspunkt.
        Deretter kan livsskuten seile fritt omkring på livets store hav.
 
        Uten et eget, indre forankringspunkt må skuten ankre opp ved en eller annen strand.
        Der får den bare ligge hvis den gjør nytte for seg. Slike mennesker vil derfor ende opp
        i et hesblesende jag etter å leve opp til andres forventinger slik at ankerlinjen ikke skal
        kappes av. De har ytre frihet, men er sjelelige slaver.
 
 
 12. Eksistensberettigelse
       Nevrotikere føler at livsregnskapet befinner seg på minussiden, og at de derfor mangler
       eksistensberettigelse.
       - De mislykkes i å tilfredsstille oppdragernes "rimelige" erstatningskrav for "den store godheten".
       - Den indre destruksjonen etter skadene fremstilles av religionen som synder og ettergivenhet
         for djeveler.
       - De nødløsningene de er avhengige av er til skade for andre.
 
        Det er derfor nødvendig med et heseblesende strev med å forsøke å krype oppover slik at de
        i hvert fall når noen millimeter over nullpunktet i livsregnskapet. Men dypest i seg selv forstår
        de at de ikke har noe å rose seg av. De er drevet av egeninteresser, ikke av omsorg for andre.
       
 
 13. Alle virkelige begreper kan defineres. Hva er definisjonen på ordene moral og etikk?
        Moral og etikk betyr å vise lydighet mot autoriteter.
        Ingen autoriteter som bruker slike ord fortjener lydighet. Hvis de hadde hatt gode
        hensikter, ville de ha gitt uttrykk for sine ønsker på en klar og rasjonell måte.
 
        Ordne moral og etikk fungerer som sjelelige maktmiddel fordi mennesker narres til
        å tro at lydigheten vil lønne seg for dem selv. Lydigheten gir dem en form for selvfølelse
        som erstatning for den ekte selvfølelsen som bare friheten kan gi dem, og en form for
         livsinnhold gjennom illusjonen om at lydigheten vil belønnes i fremtiden i stedet for ekte
         livsinnhold i friheten til å oppleve selve livet.
 
         Alternativet til moral/etikk-forestillingens regellydighet er en livsbejaende ansvarlighet.
         Da må sjelelig makt erstattes av sjelelig frihet. Fordi mennesker er fullkomment
         egoistiske, er identifisering den eneste veien til omsorg for andre. Identifiseringen
         forutsetter at mennesker har indre frihet. Bare da kan de stå i et ekte samspill med livet
         rundt seg og oppleve det som en utvidelse av seg selv.
 
 
 14. Psykologien viser ofte en stor naivitet ved å nekte å erkjenne at menneskers personlighet
       er et integrert hele. De er ikke mulig å skille sjelslivet fra menneskesyn og livssyn.
 
 
 15.                            Læring
        Årsaken til nevroser er manglende læring og feillæring.
        Nevrotikere har aldri lært at de har evne til å fungere ut fra sitt eget, indre liv som frie
        og helhetlige personer. De har derfor ingen mulighet til å gjøre de erfaringene med seg
        selv som er nødvendige for å bygge opp en ekte selvbevissthet og selvølelse.
        De har tvert imot lært at det som ble verdsatt var viljen til å gi avkall på sitt eget, indre
        liv og la seg formes og styres utenfra av andres regler og normer. Det å selge makten
        over seg selv på denne måten gir en form for selvbevissthet og selvfølelse, for det
        roses som moral og etikk.
 
 
 16. Nevrotikere låses fast i en nedadgående spiral. Årsaken er at de har lært seg å forsøke
        å løse probolemene med det som skaper dem.
       a) De har læte at det som verdsettes er viljen til å gi avkall på seg selv. For å oppnå en
            form for selvfølelse forsøker de derfor å oppgi det selvet som de skulle hatt
            føling med.
        b) De har lært at de bare får verdi ved å skape seg om etter andres mønster. For å
             kunne gjøre seg verdige til fellesskap, må de derfor bekjempe alt i seg selv og la
             seg formes og styres utenfra. Men denne indre mishandlingen gjør dem svake og
             destruktive og fjerner dem stadig lenger fra det mønsteret som verdsettes.
         c) De har lært at mennesker skaper seg selv gjennom en fullkommen vilje. Det må
             alle som vil ha makt tro, for bare da blir det rettferdig å angripe alle avvik fra
             eget mønster. Resultatet er at de fordømmer seg selv for de negative konsekvensene 
             av den indre mishandlingen,svakheten og destruksjonen.
 
 
 17.  Psykologene er eksperter på virkninger og på hvordan de skal bevisstgjøre disse
         virkningene til dem de behandler. Hvorfor stiller de ikke spørsmpl ved ÅRSAKER,
         og ved hva som skal til for å fjerne disse årsakene? Ingen vanlig lege tror at virkelige
         skader kan leges ved å bevisstgjøre virkningene av dem.
         Det finnes bare en mulig forklaring. Psykologene tror ikke at sjelelige skader er
         virkelige skader. De bygger på det grunnsynet at mennesker skaper seg selv
         gjennom en fullkommen vilje. Oppgaven er derfor å bevisstgjøre alle avvik fra det
         riktige mønsteret slik at de kan bruke sin fullkomne vilje til å fjerne dem.
        
 
 
 18. Grunnlaget for ny, sjelelig sunnhet er i teorien meget enkelt. Mennesker må oppdage
        at den sunne tilpasningsformen er mulig for dem dvs. at de har evne til å fungere ut
        fra sitt indre liv som frie og helhetlige enkeltindivider i stedet for å tilpasse seg som
        deler av større enheter.
        Ingen drikker saltvann mot tørste hvis de oppdager friskt kildevann.
        Ingen bruker livsfiendtlige sjelelige nødløsninger hvis de oppdager at de kan
        tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte.
 
 
 19. Filosofi kan rettes mot årsaker mens psykologien bare er opptatt av virkninger.
        Det er derfor filosofi nevrotikere har bruk for.
        Menneskers grunndrivkraft er det å virkeliggjøre seg selv i et ekte samspill med
        omgivelsen. Problemer oppstår når denne drivkraften sperres gjennom sjelelige
        maktovergrep. Sjelelige maktmiddel har en svakhet. De er irrasjonelle. Gjennom
        filosofiens krav til sannhet kan de derfor avsløres og tilintetgjøres. Da kan livets
        strømmer igjen flyte fritt, og menneskesinnet vil lege seg selv.
        Situasjonen er derfor den samme som for kroppen. Ingen lege kan lege en eneste
        skade. Det leger gjør er å fjerne det som hindrer kroppen i å lege seg selv.
 
 
 20. Hvorfor fungerer psykologien noen ganger til tross for at den bare beskjeftiger seg
        med virkninger? Det er fordi psykologene selv er sjelelig sunne og derfor inntar
        livsbejaende holdninger.
        Psykologien fungerer da som en form for skriftemål. Men i stedet for at presten sier:
        "Dine synder er deg tilgitt", så sier psykologene gjennom sine holdninger at du har
        ingen synder. Alt er virkelige skader eller slike menneskelige svakheter som vi alle
        har.
        Det å bli fullt erkjent og likevel respektert og anerkjent blir starten på et nytt liv.
 
 
 21. En nevrotiker ligner litt på et polyppdyr. Begge vender "tentaklene" innover når farer
        truer. Men mens polyppdyret snart vender dem utover igjen, så forstår ikke
        nevrotikeren at faren er over.
        Nevrotikere har erfaringer med personlighetsknusende maktholdninger. De ble hatet
        for det de var i seg selv og av natur, og "elsket" for viljen til å gi avkall på alt i seg
        selv og skape seg om i andres billede. Det å avsløre seg selv er derfor livsfarlig.
 
        Den psykologen som klarer å fremelske den første, forsiktig prøvende "tentaklen"
        burde juble av glede. Det er starten på en nyorientering hvor nevrotikeren får
        gjøre den revolusjonerende oppdagelsen at det finnes helt andre holdninger enn
        dem han tidligere har gjort erfaringer med. Til slutt vil han forstå at det å fungere
        ut fra eget, indre liv i samspill med omgivelsen er mulig også for han. I stedet for
        å være en fremmed i sitt eget sinn og i verden, vil han endelig finne hjem.
 
 
 22. Psykologien ser det som sin oppgave å avsløre klientenes irrasjonelle forestillinger.
        Den er blind for at den selv er irrasjonell. Det logiske ville være å stille  spørmål
        ved hva som er årsaken til at noen mennesker seg seg nødt til å velge sjelelige
        nødløsninger. De slåss i virkleigheten en helt enorm og helt rasjonell kamp sett ut
        fra de våpnene (erfaringene) de er utstyrt med.
        Oppgaven blir å finne og fjerne  årsaken til at kampen mislykkes. Psykologien
        forsøker i stedet å fjerne de nødløsningene disse menneskene er avhengige av fordi de
        aldri har erfart at det finnes noe alternativ.
        
        Ingen lege kan lege kroppens skader. Det leger gjør er å fjerne årsaken til at kroppen
        ikke kan lege seg selv. Bare livskreftene kan stå for gjenoppbyggingen.
        Ingen psykolog kan lege sinnets skader. Det eneste psykologer kan gjøre er å fjerne
        årsaken til at sinnet ikke leger seg selv.
 
        Men psykologien kommer aldri til å våge å rette oppmerksomheten mot årsaker. Da
        må den beskjefige seg med sjelelige maktmiddel, og det er for skremmende. Sjelelige
        maktmiddel brukes i mange sammenhenger i samfunnet.