Nevrotikeren gjør opprør
 
Ondskap  Essensen 1 Es. 2 Fundament. Virkelige psykologer? Fordømmelse Sjelelig makt Moral Slutt
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Es. 2

 Image0001
 1. Hvis forskere innenfor naturvitenskap hadde kalt forskningsfeltet sitt for irrasjonelt,
 ville alle ha ledd av dem. Psykologien slipper unna med å gjøre akkurat det samme. Den
 kaller klientenes følelser for irrasjonelle. Fordi psykologien vegrer seg mot å beskjeftige
 seg med årsaker, kan den ikke se årsaker og virkninger i sammenheng. Den delen av
 virkeligheten den registrerer, må derfor nødvendigvis fortone seg som irrasjonell.
 
 Psykologiens fremgangsmåte er å bevisstgjøre klientenes nødløsninger slik at de og deres
 negative virkninger kan fjernes. Men hvis disse menneskene hadde kjent til virkelige
 løsninger så hadde de selvsagt aldri valgt nødløsninger. Ingen påtar seg et slikt umenneskelig,
 naturstridig og livsødeleggende slit hvis de kan unngå det. Det de trenger er å gjøre erfaringer
 med et alternativ. Psykologiens fremgangsmåte er som å bevisstgjøre skadevirkningene
 av sult i stedet for å tilby mat.
 
 Menneskers følelser er aldri irrasjonelle. Hadde de vært det, ville det være absurd å forske
 i dem. En slik påstand gir dessuten dem de behandler en fryktelig tilleggsbelastning. Hvis
 følelsene deres er irrasjonelle fortjener de ingen respekt, og dermed kan heller ikke disse
 menneskene respekteres som hele personer.
 
 
 
 2. Sjelelig makt er bygget opp på samme måte som en løk. Løkens kjerne er illusjonen om
 at det å selge makten over seg selv fortjener ros. Da gir salget belønning gjennom en form
 for selvfølelse og håp om stor erstatning en gang i fremtiden.
 
 Hvordan plukke bort løkens blader og avsløre at kjernen er tom? Bladene er av fire forskjellige
 slag, og de må plukkes på hver sin måte.
 a) Sjelelig makt er avhengig av troen på at mennesker er onde i seg selv og av natur. Da blir
     det å låse fast deres indre liv en edel gjerning. Alle forstår at det er naturlig at det oppstår
     destruktive krefter i kroppen når det mishandles. Det samme er like naturlig når det
     gjelder sjelslivet. De som låser fast menneskers indre liv skaper derfor sin egen
     "sannhet".
 b) Menneskers lokkes til lydighet gjennom store mengder vakre ord. Be dem som bruker
      slike ord om å definere dem. Det klarer de ikke.
 c) Mennesker som ønsker å beholde makten over seg selv, angripes med negative ord. Det
     å ville fungere ut fra eget bevissthetsliv,selvet eller egoet, kalles for selviskhet og egoisme.
     Men den som tar bevissthetssenteret fra et menneske, tar egenverdien fra det med
     det samme.
 d) Sjelelig makt oppnåes også gjennom sanksjonsmiddel. Mest ekstremt er det når de lydige
     lokkes med himmelen, og de ulydige skremmes med helvete. Men en gud som depersonifierer
     mennsker til tomme,døde skall slik at de totalt kan underkastes hans makt, kan ikkke
     samtidig elske menneskene.
 
 
 
 3. Grunndrivkraften i menneskene er det å ta ut det beste i seg selv i samspill med omgivelsen.
 Når denne grunndrivkraften ofte ikke utløses, er det fordi vi enda ikke helt har lært oss å
 ta konsekvensene av det siste trinn i evolusjonen, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv
 som frie og helhetlige enkeltindivider.
 Som hos andre livsformer forsøker vi å løse problemene ved å vende tilbake til tidligere
 utviklingsnivåer. Det betyr at vi flykter fra selvbevisstheten og tilpasser oss som deler av
 vegeterende enheter. Slike enheter er avhengige av sjelelige maktmiddel. Hodet må ha
 kontroll over legemet hvis ikke alt skal gå i oppløsning.
 Uten sjelelige maktmiddel kan derfor ikke vegeterende enheter fungere. Når maktmidlene
 er analysert og gjennomskuet slik at de ikke lenger kan brukes, vil det siste trinn i
 evolusjonene endelig være trygt konsolidert.
 
 
 
 4.  Alle former for ekstremisme har den samme psykologiske bakgrunnen. Mennesker                   
 forsøker å løse sjelelige problemer ved å flykte fra den individuelle selvbevisstheten og
 tilpasse seg som deler av større enheter. Forskjellen mellom høyreekstremisme,
 venstrekstremisme og religiøs ekstremisme er bare at disse enhetene har noen
 forskjellige,ytre kjenneteg.
 Den indre dynamikken i alle former for ekstremisme er akkurat den samme.
 a) Alle ekstremister forsøker å depersonifisere mennesker. Alt det de er i seg selv og av
      natur må brytes ned slik at makten kan flyttes fra deres indre liv over til enhetens
     hode.
 b) Når det indre liv er knust til tom leire, må leiren renses slik at den fullt ut kan
      tilpasses etter enhetens behov. Forurensning fra andre tenkemåter, kulturer og
      menneskegrupper må bekjempes.
 c) Alle ekstremister bruker moral/etikk-forestillingen som sitt universalverktøy.
     - Depersonifiseringen skjer ved at selvet og naturen låses fast av forestillingens
        normer og prinsipper.
     - Enhetenes hoder fremstiller lydighet mot egne regelverk som uttrykk for høy moral
       og etikk. Dette går fint, for forestillingen er så fleksibel at den kan tilpasset etter
       ethvert hodes interesser.
     - Ingen mishandler seg selv ved å låse fast sitt indre liv og flytte makten over til
       enhetens hode hvis de ikke narres til å tro at dette vil være til deres egen fordel.
       Når maktforflytningen roses som moral og etikk, gir den belønning i form av sjelelige
       nødløsninger og tomme drømmer.
 
 
 
 5. Det å avsløre og uskadeliggjøre sjelelige maktmiddel fører ikke bare til at mennesker
 ikke lenger kan mishandles sjelelig. Også den fysiske mishandlingen vil ta slutt.
 
 a) Uten sjelelige maktmiddel oppnår mennesker indre frihet, og mennesker med indre
      frihet kan tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte. De slipper å skaffe seg en
      form for selvfølelse ved å fremheve sine ytre egenskaper med den brutalitet som dette
      ofte innebærer.
 b) Uten sjelelige maktmiddel kan de ikke lenger narres til å mishandle seg selv og påføre
      seg selv store skader. Dermed vil livskreftene i dem gradvis tømme det indre, eksplosive
     lageret av farlige drivkrefter.
 c) Uten sjelelige maktmiddel vil mennesker fungere ut fra sitt indre liv som helhetelige
      personer. Da vil de gjøre erfaringer med det fellesmenneskelige, og derfor oppleve
      hverandre som likestilte. Det å skade andre vil  indirekte si å skade seg selv.
      All systematisk vold at avhengig av at mennesker betraktes som tomme brikker i et
      sjakkspill. Det vil derfor vurderes som riktig å ofre noen av dem når dette kan bedre
      utsiktene til å lykkes i spillet.
 
 
 6. Den som flykter fra seg selv gir sitt barn en giftig niste med på veien.
 
 a) Nisten mangler næring. Den som flykter fra seg selv kan ikke stå i et ekte samspill
 med barnet ut fra seg selv. Barnet for derfor ikke gjøre de erfaringene som en ekte
 selvbevissthet og selvfølelse ar avhengig av.
 
 b) Nisten er giftig fordi oppdragere som flykter fra seg selv mister evnen til å leve
 gjennom seg selv. De må forsøke å bryte ned barnets indre liv for å få makt over
 det slik at de kan leve gjennom barnet.
 
 
 7. De som aldri fikk gjøre de erfaringene som er nødvendige for å bygge opp en trygg
 plattform i seg selv, må bygge selvfølelsen på illusjonen om at de er moralske og etiske
 når de bekjemper alt i seg selv og i sin natur og underkaster seg ytre makt. De
 mishandler seg selv for å redde seg selv, for de kjenner intet alternativ.